Hlavní stránka

Michal Dvořák

Na těchto stránkách najdete souhrn mého výzkumu a výukových materiálů. Materiály jsou členěny podle oblasti expertizy do následujích sekcí.

This website offers comprehensive summary of my research activities. Resources are sorted by the field of interest into the following sections.

Oceňování | Valuation

V oblasti oceňování podniků se zaměřuji na způsoby odhadu diskontní míry pomocí CAPM modelu: zejména na upřesnění inovativních postupů stanovení bezrizikové míry pomocí úrokových swapů a státních dluhopisů, přesnější metodu měření historické výnosnosti a statistické posouzení výhodnosti trhem implikované ekvitní prémie.

My valuation reseach focuses on discount rate determination through a CAPM model: particularly the refining of innovative approaches for risk-free rate determination using interest rate swaps and government bonds, more precise averaging method for historical yields and statistical assessment of market-implied equity premia.

Ekonomie | Economics

V ekonomické oblasti se zaměřuji zejména na posouzení vlivu institucí na blahobyt společnosti a jejích jednotlivých skupin: do jaké míry kulturní prostředí a nechota měnit banku způsobuje vysoké bankovní marže, prokazatelnost vlivu míry korupce na cenu dálnic či vliv liberalizace/globalizace na příjmovou nerovnost.

In the economics area I focus on the role of instititutional factors on societal well-being and income distribution: to what extent cultural environment and unwillingness to switch bank lead to high banking margins, effect of corruption level on infrastructure works prices or wheter liberalization and globalization increase income inequality.

Učení Mezinárodních financí na VŠE | Teaching

V této sekci jsou k dispozici podpůrné materiály pro studenty předmětu Mezinárodní finance (1MT301) na Vysoké škole ekonomické.

This section offers supportive resources for students of International Finance course taught at University of Economics, Prague.

Michal Dvořák

© 2014 • Michal Dvořák | Poslední změna 14. července 2014