Hlavní stránka

Michal Dvořák

Na těchto stránkách najdete souhrn mého výzkumu a výukových materiálů. Materiály jsou členěny podle oblasti expertizy do následujích sekcí.

This website offers comprehensive summary of my research activities. Resources are sorted by the field of interest into the following sections.

Oceňování | Valuation

V oblasti oceňování podniků se zaměřuji na způsoby odhadu diskontní míry pomocí CAPM modelu: zejména na upřesnění inovativních postupů stanovení bezrizikové míry pomocí úrokových swapů a státních dluhopisů, přesnější metodu měření historické výnosnosti a statistické posouzení výhodnosti trhem implikované ekvitní prémie.

My valuation reseach focuses on discount rate determination through a CAPM model: particularly the refining of innovative approaches for risk-free rate determination using interest rate swaps and government bonds, more precise averaging method for historical yields and statistical assessment of market-implied equity premia.

Makroobezřetnost | Macroprudential

V oblasti makroobezřetnostních analýz se zabývám zejména svrchovanými riziky a finančními trhy (včetně trhu českých státních dluhopisů) a nebankovními finančními institucemi.

In the area of macroprudential analysis I focus mainly on sovereign risks and financial markets (in CZ government bond market) and non-bank financial institutions.

Výuka na VŠE | Teaching

V této sekci je k dispozici errata ke knize International Investing and Market Risk in Practical Examples, které jsme spolu s kolegy Jiřím Pourem a Stanislavem Hábou autorem. Knihu je možné zakoupit v distribuční síti nakladatelství Oeconomica. Budeme vděční za jakékoliv připomínky!

Rovněž jsou zde k dispozici podpůrné materiály pro studenty předmětu Mezinárodní finance (1MT301) na Vysoké škole ekonomické, který jsem dříve vyučoval.

This section offer errata for the book International Investing and Market Risk in Practical Examples, which I wrote together with my colleagues Jiří Pour and Stanislav Hába. The book can be purchased in the distribution network of Oeconomica. Thanks in advance for any comments!

This section also offers supportive resources for students of International Finance course which I previously taught at University of Economics, Prague.

Michal Dvořák

Kontakt | Contact

logo emailmichal@michaldvorak.eu

Životopis | CV

logo LinkedIn Michal Dvorak (EN)

© 2018 • Michal Dvořák | Poslední změna 6. května 2018